1 Ti-mô-thê 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Ti-mô-thê 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

1 Ti-mô-thê 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là - Mobile Bible Verse Wallpaper

1 Ti-mô-thê 1:1 VIE

Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Jêsus Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Ti-mô-thê 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Ti-mô-thê 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 1 Ti-mô-thê 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 1 Ti-mô-thê 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 1 Ti-mô-thê 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 1 Ti-mô-thê 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 1 Ti-mô-thê 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

1 Ti-mô-thê 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Ti-mô-thê 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Tít 1:3 VIE Bible Verse Image
Tít 1:3 (VIE) »
tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lịnh Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta,

Cô-lô-se 1:27 VIE Bible Verse Image
Cô-lô-se 1:27 (VIE) »
Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển.

Giu-đe 1:25 VIE Bible Verse Image
Giu-đe 1:25 (VIE) »
là Đức Chúa Trời có một, là Cứu Chúa chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta, được sự vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời! A-men.

1 Phi-rơ 1:3 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 1:3 (VIE) »
Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống,

2 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Jêsus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai:

Ga-la-ti 1:1 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 1:1 (VIE) »
Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại,

1 Ti-mô-thê 2:7 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 2:7 (VIE) »
(ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật.

1 Ti-mô-thê 1:12 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 1:12 (VIE) »
Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc;

2 Ti-mô-thê 1:10 VIE Bible Verse Image
2 Ti-mô-thê 1:10 (VIE) »
mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng Tin Lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng.

Công Vụ Các Sứ đồ 9:15 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 9:15 (VIE) »
Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên;

I-sai-a 45:15 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 45:15 (VIE) »
Hỡi Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Cứu Chúa, Ngài thật là Đức Chúa Trời ẩn mình!

2 Thê-sa-lô-ni-ca 2:16 VIE Bible Verse Image
2 Thê-sa-lô-ni-ca 2:16 (VIE) »
Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta, và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Timothy 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Timothy 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Timothy 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Timothy 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Timothy 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Timothée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Timotheus 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Timóteo 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
1 Timoteo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Timoteo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
提 摩 太 前 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
提 摩 太 前 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Timoteut 1:1 (ALB) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 Тимофію 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Timóteus 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Тимотей 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Timoteus 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »