Ha-gai 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ha-gai 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ha-gai 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Năm thứ hai đời vua Đa-ri-út, ngày - Mobile Bible Verse Wallpaper

Ha-gai 1:1 VIE

Năm thứ hai đời vua Đa-ri-út, ngày mồng một tháng sáu, có lời của Đức Giê-hô-va cậy đấng tiên tri A-ghê phán cho Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ xứ Giu-đê, và cho Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, mà rằng:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ha-gai 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Ha-gai 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ha-gai 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ê-xơ-ra 2:2 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-ra 2:2 (VIE) »
có Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, Nê-hê-mi, Sê-ra-gia, Rê-ê-la-gia, Mạc-đô-chê, Binh-san, Mít-bạt, Biết-vai, Rê-hum và Ba-a-na dẫn dắt. Vậy, nầy là sổ dựng những người nam của Y-sơ-ra-ên.

Ma-thi-ơ 1:12 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 1:12 (VIE) »
Khi đã bị đày qua nước Ba-by-lôn, thì Giê-chô-nia sanh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sanh Xô-rô-ba-bên;

Ê-xơ-ra 3:2 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-ra 3:2 (VIE) »
Bấy giờ, Giê-sua, con trai của Giô-sa-đác, và các anh em người, là thầy tế lễ, luôn với Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, và các anh em người, đều chổi dậy xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đặng dâng của lễ thiêu tại đó, theo như đã chép trong luật pháp Môi-se, người của Đức chúa Trời.

Ê-xơ-ra 3:8 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-ra 3:8 (VIE) »
Năm thứ hai tháng hai, sau khi chúng đến đền của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, Xô-rô-ba-bên, con trai của Sa-anh-thi-ên, và Giê-sua, con của Giô-xa-đác, với các anh em khác của họ, là những thầy tế lễ, người Lê-vi, cùng hết thảy những người bị bắt làm phu tù được trở về Giê-ru-sa-lem, đều khởi làm công việc xây cất đền thờ; chúng đặt người Lê-vi, từ hai mươi tuổi sắp lên, đặng cai quản công việc xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va.

Ha-gai 2:10 VIE Bible Verse Image
Ha-gai 2:10 (VIE) »
Ngày hai mươi bốn tháng chín về năm thứ hai của Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-ghê, mà rằng:

Ê-xơ-ra 6:14 VIE Bible Verse Image
Ê-xơ-ra 6:14 (VIE) »
Aáy vậy, các trưởng lão của dân Giu-đa bắt tay cất lại đền thờ, công việc được may mắn, y lời tiên tri của tiên tri A-ghê, và của Xa-cha-ri, con trai của Y-đô. Vậy, chúng làm xong công việc cất đền thờ, tùy theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và theo chiếu chỉ của Si-ru, Đa-ri-út, và Aït-ta-xét-xe, vua nước Phe-rơ-sơ.

Ha-gai 1:14 VIE Bible Verse Image
Ha-gai 1:14 (VIE) »
Đoạn, Đức Giê-hô-va giục lòng Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và giục lòng Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, và giục lòng cả dân sự sót lại; họ đều đến, làm việc nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời mình.

Nê-hê-mi-a 7:7 VIE Bible Verse Image
Nê-hê-mi-a 7:7 (VIE) »
chúng trở về với Xô-rô-ba-bên, Giê-sua, Nê-hê-mi, A-xa-ria, Ra-a-mia, Na-ha-ma-ni, Mạc-đô-chê, Binh-san, Mích-bê-rết, Biết-vai, Bê-hum, và Ba-a-na. Nầy là số tu bộ những người nam của dân Y-sơ-ra-ên;

Ha-gai 1:12 VIE Bible Verse Image
Ha-gai 1:12 (VIE) »
Vậy Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, và Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, cùng cả dân sót lại vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và lời của đấng tiên tri A-ghê mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình đã sai đến, thì dân sự đều sợ sệt trước mặt Đức Giê-hô-va.

1 Sử Ký 3:17 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 3:17 (VIE) »
Con trai của Giê-chô-nia, tức người bị lưu đày, là Sa-la-thi-ên,

1 Sử Ký 3:19 VIE Bible Verse Image
1 Sử Ký 3:19 (VIE) »
Con trai của Phê-đa-gia là Xô-rô-ba-bên và Si-mê-i. Con trai của Xô-rô-ba-bên là Mê-su-lam và Ha-na-nia; còn Sê-lô-mít là chị em của chúng.

Ha-gai 2:1 VIE Bible Verse Image
Ha-gai 2:1 (VIE) »
Ngày hai mươi mốt tháng bảy có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-ghê mà rằng:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Haggai 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Haggai 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Haggai 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Haggai 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Haggai 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Aggée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Haggai 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਹੱਜਈ 1:1 (PANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
حَجَّي 1:1 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
חגי 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Ageu 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hageo 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Aggeo 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哈 该 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
哈 該 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Hagai 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Haggai 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Аггей 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Огій 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Aggeus 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Агей 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ハガイ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Haggai 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »