1 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Cô-rinh-tô 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

1 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được - Mobile Bible Verse Wallpaper

1 Cô-rinh-tô 1:1 VIE

Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

1 Cô-rinh-tô 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Cô-rinh-tô 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Rô-ma 1:1 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:1 (VIE) »
Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, -

Ê-phê-sô 1:1 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ:

2 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Jêsus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai:

Cô-lô-se 1:1 VIE Bible Verse Image
Cô-lô-se 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em,

Công Vụ Các Sứ đồ 18:17 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 18:17 (VIE) »
Bấy giờ, chúng bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh đòn trước tòa án, nhưng Ga-li-ôn chẳng lo đến việc đó.

2 Ti-mô-thê 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Ti-mô-thê 1:1 (VIE) »
Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ,

Ga-la-ti 1:15 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 1:15 (VIE) »
Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng

Ga-la-ti 1:1 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 1:1 (VIE) »
Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại,

Ga-la-ti 2:7 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 2:7 (VIE) »
Trái lại, họ thấy sự giảng Tin Lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng Tin Lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy,

1 Ti-mô-thê 2:7 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 2:7 (VIE) »
(ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật.

1 Ti-mô-thê 1:1 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 1:1 (VIE) »
Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là Cứu Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Jêsus Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ,

1 Cô-rinh-tô 9:1 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 9:1 (VIE) »
Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao?

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Corinthians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Corinthians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Corinthians 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
1 Corinthians 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
1 Corinthians 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
1 Corinthiens 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
1 Korinther 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Coríntios 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
1 Corintios 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
1 Corinzi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 前 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 前 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
1 Korintasve 1:1 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Korinthus 1:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Korinter 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »