I-sai-a 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download I-sai-a 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

I-sai-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và - Mobile Bible Verse Wallpaper

I-sai-a 1:1 VIE

Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, là các vua nước Giu-đa, thì Ê-sai, con trai A-mốt, có sự hiện thấy về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

I-sai-a 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Nhã Ca 8:14 (VIE)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - I-sai-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - I-sai-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - I-sai-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - I-sai-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - I-sai-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - I-sai-a 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

I-sai-a 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to I-sai-a 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

I-sai-a 2:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 2:1 (VIE) »
Lời mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

I-sai-a 7:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 7:1 (VIE) »
Về đời A-cha, con trai Giô-tham, cháu Ô-xia, vua nước Giu-đa, xảy có Rê-xin, vua xứ Sy-ri, và Phê-ca, con trai Rê-ma-lia, vua Y-sơ-ra-ên, lên đánh thành Giê-ru-sa-lem; nhưng không thắng được.

I-sai-a 6:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 6:1 (VIE) »
Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ.

Thánh Thi 89:19 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 89:19 (VIE) »
Bấy giờ, trong dị tượng, Chúa có phán cùng người thánh của Chúa, Mà rằng: Ta đã đặt một người mạnh dạn làm kẻ tiếp trợ, Nhắc cao lên một đấng lựa chọn từ trong dân sự.

Dân Số 24:16 VIE Bible Verse Image
Dân Số 24:16 (VIE) »
Lời ca của người nghe lời Đức Chúa Trời, Biết sự tri thức của Đấng Chí cao, Xem sự hiện thấy của Đấng Toàn năng, Sấp mình xuống mà mắt tự mở ra:

2 Các Vua 18:1 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 18:1 (VIE) »
Năm thứ ba đời Ô-sê, con trai Ê-la, vua Y-sơ-ra-ên, thì Ê-xê-chia, con trai A-cha, vua Giu-đa, lên làm vua.

Giê-rê-mi-a 23:16 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 23:16 (VIE) »
Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Chớ nghe những lời của các tiên tri nói tiên tri với các ngươi. Chúng nó dạy cho các ngươi sự hư không, và nói sự hiện thấy bởi lòng mình chẳng phải bởi miệng Đức Giê-hô-va.

I-sai-a 40:9 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 40:9 (VIE) »
Ai rao tin lành cho Si-ôn, hãy lên trên núi cao! Ai rao tin lành cho Giê-ru-sa-lem, hãy ra sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây!

Hô-sê-a 1:1 VIE Bible Verse Image
Hô-sê-a 1:1 (VIE) »
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, về đời ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia là các vua của Giu-đa, và về đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên.

A-mốt 1:1 VIE Bible Verse Image
A-mốt 1:1 (VIE) »
Lời của A-mốt, người trong bọn chăn ở Thê-cô-a, là lời đã được soi dẫn cho người về Y-sơ-ra-ên, đang đời Ô-xia, vua Giu-đa, và đang đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước cơn động đất.

Mi-ca 1:1 VIE Bible Verse Image
Mi-ca 1:1 (VIE) »
Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, người Mô-rê-sết, trong ngày Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia, các vua của Giu-đa, là lời người thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

I-sai-a 13:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 13:1 (VIE) »
Gánh nặng về Ba-by-lôn, mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Isaiah 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Isaiah 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Isaiah 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Isaiah 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Isaiah 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Ésaïe 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Jesaja 1:1 (LUTH1912) »
Marathi Bible (MARIRV)
यशया 1:1 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
યશાયા 1:1 (GUJIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
ישעיה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Isaías 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Isaías 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Isaia 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
以 赛 亚 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
以 賽 亞 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Isaia 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Jesaja 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Исаия 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Ісая 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Ézsaiás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Исая 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
イザヤ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Jesaja 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »