Rô-ma 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Rô-ma 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Rô-ma 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper

Rô-ma 1:1 VIE

Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, -

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Rô-ma 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Rô-ma 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Rô-ma 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Rô-ma 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Rô-ma 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Rô-ma 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Rô-ma 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Rô-ma 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Rô-ma 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Công Vụ Các Sứ đồ 9:15 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 9:15 (VIE) »
Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên;

Rô-ma 15:16 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 15:16 (VIE) »
nên chức việc của Đức Chúa Jêsus Christ giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của Tin Lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa, và nên thánh bởi Đức Thánh Linh.

1 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta,

Cô-lô-se 1:1 VIE Bible Verse Image
Cô-lô-se 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em,

Giê-rê-mi-a 1:5 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 1:5 (VIE) »
trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.

Tít 1:1 VIE Bible Verse Image
Tít 1:1 (VIE) »
Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức,

2 Cô-rinh-tô 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:1 (VIE) »
Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa Jêsus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai:

1 Cô-rinh-tô 9:1 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 9:1 (VIE) »
Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao?

Rô-ma 1:9 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:9 (VIE) »
Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi

2 Ti-mô-thê 1:11 VIE Bible Verse Image
2 Ti-mô-thê 1:11 (VIE) »
Aáy là vì Tin Lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư,

1 Ti-mô-thê 2:7 VIE Bible Verse Image
1 Ti-mô-thê 2:7 (VIE) »
(ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật.

1 Thê-sa-lô-ni-ca 2:2 VIE Bible Verse Image
1 Thê-sa-lô-ni-ca 2:2 (VIE) »
nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Phi-líp, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo Tin Lành của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ giữa cơn đại chiến.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Romans 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Romans 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Romans 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Romans 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Romans 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Romains 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Römer 1:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Romanos 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Romanos 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Romani 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
罗 马 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
羅 馬 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Romakëve 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Romarbrevet 1:1 (SV1917) »
Ukrainian Bible (UKR)
римлян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Róma 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Римляни 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Romerne 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »