Giu-đe 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Giu-đe 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Giu-đe 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper

Giu-đe 1:1 VIE

Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ và em Gia-cơ, đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời, là Cha yêu thương, và được Đức Chúa Jêsus Christ giữ gìn:

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Giu-đe 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« 3 Giăng 1:14 (VIE)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Giu-đe 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Giu-đe 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Giu-đe 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Giu-đe 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Giu-đe 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Giu-đe 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Giu-đe, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Giu-đe 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Giu-đe 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Phi-rơ 1:5 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 1:5 (VIE) »
là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt!

1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:23 VIE Bible Verse Image
1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:23 (VIE) »
Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!

Giăng 14:22 VIE Bible Verse Image
Giăng 14:22 (VIE) »
Giu-đe, chớ không phải là ỗch-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế gian?

Rô-ma 1:1 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:1 (VIE) »
Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, -

1 Phi-rơ 2:9 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 2:9 (VIE) »
Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;

Giăng 17:15 VIE Bible Verse Image
Giăng 17:15 (VIE) »
Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác.

2 Phi-rơ 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 1:1 (VIE) »
Si-môn Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quí báu như của chúng tôi:

2 Ti-mô-thê 1:9 VIE Bible Verse Image
2 Ti-mô-thê 1:9 (VIE) »
Aáy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng,

Hê-bơ-rơ 3:1 VIE Bible Verse Image
Hê-bơ-rơ 3:1 (VIE) »
Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus,

1 Phi-rơ 5:10 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 5:10 (VIE) »
Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho.

Rô-ma 8:30 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 8:30 (VIE) »
còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.

Lu-ca 6:16 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 6:16 (VIE) »
Giu-đê con của Gia-cơ và Giu-đa ỗch-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Jude 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Jude 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Jude 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Jude 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Jude 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Jude 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Judas 1:1 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਯਹੂਦਾ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
যুদের 1:1 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
யூதா 1:1 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
यहूदा 1:1 (MARIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಯೂದನು 1:1 (KANIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Judas 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Judas 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Giuda 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
犹 大 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
猶 大 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Juda 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Judasbrevet 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Иуда 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Юда 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Júdás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Юда 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ユダの手紙 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Judas 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »