1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho - Mobile Bible Verse Wallpaper

1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE

Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội-thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, Hội trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta: nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em!

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Rô-ma 1:7 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:7 (VIE) »
gởi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyền cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ!

2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 VIE Bible Verse Image
2 Thê-sa-lô-ni-ca 1:1 (VIE) »
Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gởi cho Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, là Hội thánh ở trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa:

Công Vụ Các Sứ đồ 18:5 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 18:5 (VIE) »
Khi Si-la và Ti-mô-thê từ xứ Ma-xê-đoan đến, thì Phao-lô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy, làm chứng với người Giu-đa rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ.

Công Vụ Các Sứ đồ 20:4 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 20:4 (VIE) »
Sô-ba-tê, con Bi-ru, quê thành Bê-rê, cùng đi với người, lại có A-ri-tạc và Xê-cun-đu quê thành Tê-sa-lô-ni-ca, Gai-út quê thành Đẹt-bơ và Ti-mô-thê; Ti-chi-cơ và Trô-phim đều quê ở cõi A-si.

Công Vụ Các Sứ đồ 17:11 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 17:11 (VIE) »
Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng.

Công Vụ Các Sứ đồ 15:27 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 15:27 (VIE) »
Vậy chúng ta đã sai Giu-đe và Si-la đến, để nói miệng với anh em về việc đó:

2 Cô-rinh-tô 1:19 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 1:19 (VIE) »
Con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jêsus Christ, mà chúng tôi, tức là tôi với Sin-vanh và Ti-mô-thê, đã giảng ra trong anh em, chẳng phải là vừa phải vừa chăng đâu; nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi.

Công Vụ Các Sứ đồ 19:22 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 19:22 (VIE) »
Người bèn sai hai người giúp đỡ mình là Ti-mô-thê và Ê-rát sang xứ Ma-xê-đoan, song chính người còn ở lại trong cõi A-si ít lâu nữa.

Công Vụ Các Sứ đồ 17:13 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 17:13 (VIE) »
Nhưng khi người Giu-đa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca hay Phao-lô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bê-rê, bèn đến đó để rải sự xao xuyến rối loạn trong dân chúng.

Công Vụ Các Sứ đồ 17:1 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 17:1 (VIE) »
Phao-lô và Si-la đi ngang qua thành Am-phi-bô-lít và thành A-bô-lô-ni, rồi tới thành Tê-sa-lô-ni-ca; ở đó người Giu-đa có một nhà hội.

Hê-bơ-rơ 13:23 VIE Bible Verse Image
Hê-bơ-rơ 13:23 (VIE) »
Hãy biết rằng anh em chúng ta là Ti-mô-thê đã được thả ra; nếu người sớm đến, tôi sẽ cùng người đi thăm anh em.

1 Phi-rơ 5:12 VIE Bible Verse Image
1 Phi-rơ 5:12 (VIE) »
Tôi cậy Sin-vanh, là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ nầy đặng khuyên anh em, và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời, anh em phải đứng vững trong đó.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
1 Thessalonians 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
1 Thessalonians 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
1 Thessalonians 1:1 (GW) »
World English Bible (WEB)
1 Thessalonians 1:1 (WEB) »
Portuguese Bible (BSL)
1 Tessalonicenses 1:1 (BSL) »
Italian Bible (RIV)
1 Tessalonicesi 1:1 (RIV) »
Albanian Bible (ALB)
1 Thesalonikasve 1:1 (ALB) »
Ukrainian Bible (UKR)
1 солунян 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Thesszalonika 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
1 Солунци 1:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Tessaloniker 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »