Sáng Thế 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Sáng Thế 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Sáng Thế 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời - Mobile Bible Verse Wallpaper

Sáng Thế 1:1 VIE

Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Sáng Thế 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Sáng Thế 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Sáng Thế 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Giăng 1:1 VIE Bible Verse Image
Giăng 1:1 (VIE) »
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.

Hê-bơ-rơ 11:3 VIE Bible Verse Image
Hê-bơ-rơ 11:3 (VIE) »
Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.

I-sai-a 45:18 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 45:18 (VIE) »
Vì Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải dựng nên là trống không, bèn đã làm nên để dân ở, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác!

Khải Huyền 4:11 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 4:11 (VIE) »
Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.

Hê-bơ-rơ 1:10 VIE Bible Verse Image
Hê-bơ-rơ 1:10 (VIE) »
Lại có phán: Hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất, Và các từng trời cũng là công việc của tay Chúa.

I-sai-a 42:5 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 42:5 (VIE) »
Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên các từng trời và giương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó, đã ban hơi sống cho dân ở trên nó, và thần linh cho mọi loài đi trên nó, có phán như vầy:

Gióp 38:4 VIE Bible Verse Image
Gióp 38:4 (VIE) »
Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi.

Xuất Hành 20:11 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 20:11 (VIE) »
vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.

Cô-lô-se 1:16 VIE Bible Verse Image
Cô-lô-se 1:16 (VIE) »
Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.

Công Vụ Các Sứ đồ 17:24 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 17:24 (VIE) »
Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu.

2 Phi-rơ 3:5 VIE Bible Verse Image
2 Phi-rơ 3:5 (VIE) »
Chúng nó có ý quên lững đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ Nước và làm nên ở giữa nước,

Nê-hê-mi-a 9:6 VIE Bible Verse Image
Nê-hê-mi-a 9:6 (VIE) »
Oâi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Genesis 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Genesis 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Genesis 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Genesis 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Genesis 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Genèse 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Genesis 1:1 (LUTH1912) »
Bengali Bible (BENIRV)
আদি 1:1 (BENIRV) »
Hebrew Bible (HEB)
בראשית 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Gênesis 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Génesis 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Genesi 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
创 世 纪 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
創 世 記 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Zanafilla 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
1 Mosebok 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Бытие 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Буття 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
1 Mózes 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Битие 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
創世記 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
1 Mosebok 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »