Mi-ca 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Mi-ca 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Mi-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, - Mobile Bible Verse Wallpaper

Mi-ca 1:1 VIE

Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, người Mô-rê-sết, trong ngày Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia, các vua của Giu-đa, là lời người thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mi-ca 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Giô-na 4:11 (VIE)
Next Verse
Mi-ca 1:2 (VIE) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mi-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Mi-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Mi-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Mi-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Mi-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Mi-ca 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Mi-chê, - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Mi-ca 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mi-ca 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

I-sai-a 1:1 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 1:1 (VIE) »
Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, là các vua nước Giu-đa, thì Ê-sai, con trai A-mốt, có sự hiện thấy về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem.

Giê-rê-mi-a 26:18 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 26:18 (VIE) »
Mi-chê ở Mô-rê-sết, là người nói tiên tri về đời ê-xê-chia, vua Giu-đa, có nói cùng cả dân Giu-đa rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Giê-ru-sa-lem sẽ trở nên gò đống, núi của nhà sẽ trở nên như các nơi cao của rừng.

Hô-sê-a 1:1 VIE Bible Verse Image
Hô-sê-a 1:1 (VIE) »
Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, về đời ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia là các vua của Giu-đa, và về đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên.

A-mốt 1:1 VIE Bible Verse Image
A-mốt 1:1 (VIE) »
Lời của A-mốt, người trong bọn chăn ở Thê-cô-a, là lời đã được soi dẫn cho người về Y-sơ-ra-ên, đang đời Ô-xia, vua Giu-đa, và đang đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước cơn động đất.

2 Sử Ký 27:1 VIE Bible Verse Image
2 Sử Ký 27:1 (VIE) »
Giô-tham được hai mươi lăm tuổi khi người lên ngôi làm vua, và người cai trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem; mẹ người tên là Giê-ru-sa, con gái của Xa-đốc.

Mi-ca 1:14 VIE Bible Verse Image
Mi-ca 1:14 (VIE) »
Vậy nên, ngươi sẽ ban lễ vật đưa đường cho Mô-rê-sết-Gát! Các nhà của Aïc-xíp sẽ lừa dối các vua Y-sơ-ra-ên.

Mi-ca 1:5 VIE Bible Verse Image
Mi-ca 1:5 (VIE) »
Cả sự đó là vì cớ sự phạm pháp của Gia-cốp, và vì cớ tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên. Sự phạm pháp của Gia-cốp là gì? Há chẳng phải là Sa-ma-ri sao? Các nơi cao của Giu-đa là gì? Há chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao?

A-mốt 6:1 VIE Bible Verse Image
A-mốt 6:1 (VIE) »
Khốn thay cho những kẻ ăn ở nể trong Si-ôn, và cho những kẻ tưởng mình an ổn trên núi Sa-ma-ri! Khốn thay cho những kẻ sang trọng của các nước làm đầu, là những kẻ mà nhà Y-sơ-ra-ên về cùng!

A-mốt 3:1 VIE Bible Verse Image
A-mốt 3:1 (VIE) »
Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là lời Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đã đem lên khỏi đất Ê-díp-tô.

A-mốt 2:4 VIE Bible Verse Image
A-mốt 2:4 (VIE) »
Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Giu-đa đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va và không vâng theo lệ luật Ngài, những sự giả dối mà tổ phụ chúng nó đã theo, làm lầm lạc chúng nó.

Hô-sê-a 4:15 VIE Bible Verse Image
Hô-sê-a 4:15 (VIE) »
Hỡi Y-sơ-ra-ên, dầu ngươi tà dâm, Giu-đa cũng không nên phạm tội! Vậy chớ vào nơi Ghinh-ganh! Chớ lên nơi Bết-A-ven! Chớ có thề mà rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống.

Hô-sê-a 8:14 VIE Bible Verse Image
Hô-sê-a 8:14 (VIE) »
Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng tạo mình, và dựng những cung đền; Giu-đa đã thêm nhiều các thành bền vững. Nhưng ta sẽ sai lửa trên các thành nó, và lửa ấy sẽ thiêu cháy cung đền nó.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Micah 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Micah 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Micah 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Micah 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Micah 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Michée 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Micha 1:1 (LUTH1912) »
Hindi Bible (HINIRV)
मीका 1:1 (HINIRV) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੀਕਾਹ 1:1 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মীখা 1:1 (BENIRV) »
Tamil Bible (TAMIRV)
மீகா 1:1 (TAMIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मीखा 1:1 (MARIRV) »
Telugu Bible (TELIRV)
మీకా 1:1 (TELIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
મીખાહ 1:1 (GUJIRV) »
Kannada Bible (KANIRV)
ಮೀಕನು 1:1 (KANIRV) »
Arabic Bible (AVD)
مِيخَا 1:1 (AVD) »
Hebrew Bible (HEB)
מיכה 1:1 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Miquéias 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Miqueas 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Michea 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
弥 迦 书 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
彌 迦 書 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Mikea 1:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Mika 1:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Михей 1:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Михей 1:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Mikeás 1:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Михей 1:1 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ミカ書 1:1 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Mika 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »