Khải Huyền 1:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Khải Huyền 1:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Khải Huyền 1:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ - Mobile Bible Verse Wallpaper

Khải Huyền 1:1 VIE

Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài,

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Khải Huyền 1:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Khải Huyền 1:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Khải Huyền 1:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Khải Huyền 22:16 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 22:16 (VIE) »
Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói.

Khải Huyền 22:6 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 22:6 (VIE) »
Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: Những lời nầy là trung tín và chân thật, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra.

Ga-la-ti 1:12 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 1:12 (VIE) »
vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus Christ.

A-mốt 3:7 VIE Bible Verse Image
A-mốt 3:7 (VIE) »
Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri.

Ða-ni-ên 2:28 VIE Bible Verse Image
Ða-ni-ên 2:28 (VIE) »
Nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kín nhiệm; và đã cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Vậy, chiêm bao của vua và các sự hiện thấy của đầu vua đã thấy trên giường mình là như vầy:

Ê-phê-sô 3:3 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 3:3 (VIE) »
thể nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời.

Khải Huyền 1:19 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 1:19 (VIE) »
Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến,

Ða-ni-ên 9:23 VIE Bible Verse Image
Ða-ni-ên 9:23 (VIE) »
Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin; và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quí lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy.

Giăng 3:32 VIE Bible Verse Image
Giăng 3:32 (VIE) »
Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe; song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài.

Khải Huyền 1:9 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 1:9 (VIE) »
Tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Jêsus, tôi đã ở trong đảo gọi là Bát-mô, vì cớ lời Đức Chúa Trời và chứng của Đức Chúa Jêsus.

Giăng 15:15 VIE Bible Verse Image
Giăng 15:15 (VIE) »
Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.

Giăng 8:26 VIE Bible Verse Image
Giăng 8:26 (VIE) »
Ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi; nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Revelation 1:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Revelation 1:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Revelation 1:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Revelation 1:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Revelation 1:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Apocalypse 1:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Offenbarung 1:1 (LUTH1912) »
Arabic Bible (AVD)
رُؤيا 1:1 (AVD) »
Portuguese Bible (BSL)
Apocalipse 1:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Apocalipsis 1:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Apocalisse 1:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
启 示 录 1:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
启 示 录 1:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Zbulesa 1:1 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
Jelenések 1:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
Åpenbaringen 1:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »