Ga-la-ti 2:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ga-la-ti 2:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ga-la-ti 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Sau đó mười bốn năm, tôi lại lên - Mobile Bible Verse Wallpaper

Ga-la-ti 2:1 VIE

Sau đó mười bốn năm, tôi lại lên thành Giê-ru-sa-lem với Ba-na-ba, có đem Tít cùng đi nữa.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ga-la-ti 2:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Ga-la-ti 1:24 (VIE)

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ga-la-ti 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Sau đó mười bốn năm, tôi lại lên - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Ga-la-ti 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Sau đó mười bốn năm, tôi lại lên - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Ga-la-ti 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Sau đó mười bốn năm, tôi lại lên - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Ga-la-ti 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Sau đó mười bốn năm, tôi lại lên - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Ga-la-ti 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Sau đó mười bốn năm, tôi lại lên - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Ga-la-ti 2:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Sau đó mười bốn năm, tôi lại lên - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Ga-la-ti 2:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ga-la-ti 2:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Tít 1:4 VIE Bible Verse Image
Tít 1:4 (VIE) »
gởi cho Tít, là con thật ta trong đức tin chung: nguyền xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta!

Ga-la-ti 2:13 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 2:13 (VIE) »
Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ.

Ga-la-ti 2:3 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 2:3 (VIE) »
Dầu Tít, kẻ cùng đi với tôi, là người Gờ-réc, cũng không bị ép phải cắt bì.

Cô-lô-se 4:10 VIE Bible Verse Image
Cô-lô-se 4:10 (VIE) »
A-ri-tạc, là bạn đồng tù với tôi, gởi lời thăm anh em, Mác, anh em chú bác với Ba-na-ba cũng vậy. Về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi; nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế.

Ga-la-ti 1:18 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 1:18 (VIE) »
Kế đó, mãn ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, đặng làm quen với Sê-pha, và tôi ở với người mười lăm ngày;

2 Cô-rinh-tô 8:23 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 8:23 (VIE) »
Aáy vậy, nói về Tít, thì là bạn bè tôi, và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em; còn như hai anh em kia, là sứ giả của các Hội thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ.

2 Cô-rinh-tô 8:16 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 8:16 (VIE) »
Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng Tít cũng ân cần với anh em thể ấy;

1 Cô-rinh-tô 9:6 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 9:6 (VIE) »
Hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc?

Công Vụ Các Sứ đồ 12:25 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 12:25 (VIE) »
Ba-na-ba và Sau-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Giê-ru-sa-lem trở về thành An-ti-ốt, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác.

Công Vụ Các Sứ đồ 15:25 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 15:25 (VIE) »
nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi cùng kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Ba-na-ba và Phao-lô, mà đến nơi các ngươi;

Công Vụ Các Sứ đồ 15:2 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 15:2 (VIE) »
Nhân đó, có sự khác ý và cuộc cãi lẽ dữ dội giữa Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người đó, người ta nhất định Phao-lô và Ba-na-ba với mấy người trong bọn kia đi lên thành Giê-ru-sa-lem, đến cùng các sứ đồ và trưởng lão đặng hỏi về việc nầy.

Công Vụ Các Sứ đồ 4:36 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 4:36 (VIE) »
Vậy có Giô-sép mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi, quê hương tại Chíp-rơ,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Galatians 2:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
Galatians 2:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Galatians 2:1 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Galatians 2:1 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Galatians 2:1 (WEB) »
French Bible (LSG)
Galates 2:1 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Galater 2:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
Gálatas 2:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Gálatas 2:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Galati 2:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
加 拉 太 书 2:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
加 拉 太 書 2:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Galatasve 2:1 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Galaterbrevet 2:1 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Галатам 2:1 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
галатів 2:1 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Galátzia 2:1 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Галатяни 2:1 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Galaterne 2:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »