Mác 1:2 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Mác 1:2 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Mác 1:2 VIE Mobile Phone Wallpaper - Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai - Mobile Bible Verse Wallpaper

Mác 1:2 VIE

Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Mác 1:2 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Mác 1:1 (VIE)
Next Verse
Mác 1:3 (VIE) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Mác 1:2 VIE Mobile Phone Wallpaper - Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Mác 1:2 VIE Mobile Phone Wallpaper - Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Mác 1:2 VIE Mobile Phone Wallpaper - Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Mác 1:2 VIE Mobile Phone Wallpaper - Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Mác 1:2 VIE Mobile Phone Wallpaper - Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Mác 1:2 VIE Mobile Phone Wallpaper - Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Mác 1:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Mác 1:2 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ma-la-ki 3:1 VIE Bible Verse Image
Ma-la-ki 3:1 (VIE) »
Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Nầy, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

Ma-thi-ơ 11:10 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 11:10 (VIE) »
Aáy vì người đó mà có chép rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt con, Đặng dọn đường sẵn cho con đi.

Lu-ca 1:76 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 1:76 (VIE) »
Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài,

Ma-thi-ơ 3:1 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 3:1 (VIE) »
Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê,

Lu-ca 1:15 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 1:15 (VIE) »
Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ.

Thánh Thi 40:7 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 40:7 (VIE) »
Bấy giờ tôi nói: Nầy tôi đến; Trong quyển sách đã có chép về tôi;

Ma-thi-ơ 26:31 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 26:31 (VIE) »
Ngài bèn phán rằng: Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc.

Lu-ca 1:70 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 1:70 (VIE) »
Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước,

Lu-ca 18:31 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 18:31 (VIE) »
Kế đó, Đức Chúa Jêsus đem mười hai sứ đồ riêng ra mà phán rằng: Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về Con người sẽ ứng nghiệm.

Lu-ca 3:2 VIE Bible Verse Image
Lu-ca 3:2 (VIE) »
An-ne và Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Xa-cha-ri, ở nơi đồng vắng.

Ma-thi-ơ 26:24 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 26:24 (VIE) »
Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn!

Ma-thi-ơ 2:5 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 2:5 (VIE) »
Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy:

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Mark 1:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
Mark 1:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Mark 1:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Mark 1:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Mark 1:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
Marc 1:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Markus 1:2 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮਰਕੁਸ 1:2 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মার্ক 1:2 (BENIRV) »
Marathi Bible (MARIRV)
मार्क 1:2 (MARIRV) »
Gujarati Bible (GUJIRV)
માર્ક 1:2 (GUJIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Marcos 1:2 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Marcos 1:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Marco 1:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 可 福 音 1:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 可 福 音 1:2 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Marku 1:2 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Markus 1:2 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Марка 1:2 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Марка 1:2 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Márk 1:2 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Марко 1:2 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Markus 1:2 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »