Ma-thi-ơ 28:20 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ma-thi-ơ 28:20 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ma-thi-ơ 28:20 VIE Mobile Phone Wallpaper - và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà - Mobile Bible Verse Wallpaper

Ma-thi-ơ 28:20 VIE

và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ma-thi-ơ 28:20 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Previous Verse
« Ma-thi-ơ 28:19 (VIE)
Next Verse
Mác 1:1 (VIE) »

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Ma-thi-ơ 28:20 VIE Mobile Phone Wallpaper - và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Ma-thi-ơ 28:20 VIE Mobile Phone Wallpaper - và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Ma-thi-ơ 28:20 VIE Mobile Phone Wallpaper - và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Ma-thi-ơ 28:20 VIE Mobile Phone Wallpaper - và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Ma-thi-ơ 28:20 VIE Mobile Phone Wallpaper - và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Ma-thi-ơ 28:20 VIE Mobile Phone Wallpaper - và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Ma-thi-ơ 28:20 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ma-thi-ơ 28:20 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

I-sai-a 41:10 VIE Bible Verse Image
I-sai-a 41:10 (VIE) »
Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.

Công Vụ Các Sứ đồ 18:9 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 18:9 (VIE) »
Ban đêm, Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thấy rằng: Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh;

Giô-sua 1:5 VIE Bible Verse Image
Giô-sua 1:5 (VIE) »
Trót đời ngươi sống, thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se; ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu.

Giăng 14:18 VIE Bible Verse Image
Giăng 14:18 (VIE) »
Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.

1 Giăng 2:3 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 2:3 (VIE) »
Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài.

Ma-thi-ơ 1:23 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 1:23 (VIE) »
Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Thánh Thi 46:11 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 46:11 (VIE) »
Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp, là nơi nương náu của chúng tôi.

Thánh Thi 46:7 VIE Bible Verse Image
Thánh Thi 46:7 (VIE) »
Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi.

Sáng Thế 39:2 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 39:2 (VIE) »
Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đức Giê-hô-va phù hộ, nên thạnh lợi luôn.

Khải Huyền 22:20 VIE Bible Verse Image
Khải Huyền 22:20 (VIE) »
Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!

Ma-thi-ơ 18:20 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 18:20 (VIE) »
Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.

Ê-phê-sô 4:20 VIE Bible Verse Image
Ê-phê-sô 4:20 (VIE) »
Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Matthew 28:20 (ASV) »
King James Version (KJV)
Matthew 28:20 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Matthew 28:20 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Matthew 28:20 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Matthew 28:20 (WEB) »
French Bible (LSG)
Matthieu 28:20 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Matthäus 28:20 (LUTH1912) »
Punjabi Bible (PANIRV)
ਮੱਤੀ 28:20 (PANIRV) »
Bengali Bible (BENIRV)
মথি 28:20 (BENIRV) »
Portuguese Bible (BSL)
Mateus 28:20 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Mateo 28:20 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Matteo 28:20 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
马 太 福 音 28:20 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
馬 太 福 音 28:20 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Mateu 28:20 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Matteus 28:20 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Матфея 28:20 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Матвія 28:20 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Máté 28:20 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Матей 28:20 (BULG) »
Norwegian Bible (NORSK)
Matteus 28:20 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »