Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đoạn, người nói với tôi rằng: Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper

Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 VIE

Đoạn, người nói với tôi rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy Đấng Công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đoạn, người nói với tôi rằng: Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đoạn, người nói với tôi rằng: Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đoạn, người nói với tôi rằng: Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đoạn, người nói với tôi rằng: Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đoạn, người nói với tôi rằng: Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 VIE Mobile Phone Wallpaper - Đoạn, người nói với tôi rằng: Đức - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Công Vụ Các Sứ đồ 22:14 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ga-la-ti 1:12 VIE Bible Verse Image
Ga-la-ti 1:12 (VIE) »
vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus Christ.

Công Vụ Các Sứ đồ 26:16 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 26:16 (VIE) »
Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi.

1 Cô-rinh-tô 15:8 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 15:8 (VIE) »
Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy.

1 Cô-rinh-tô 9:1 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 9:1 (VIE) »
Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao?

1 Giăng 2:1 VIE Bible Verse Image
1 Giăng 2:1 (VIE) »
Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình.

Công Vụ Các Sứ đồ 3:13 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 3:13 (VIE) »
Đức Chúa Trời của Aùp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh hiển đầy tớ Ngài là Đức Chúa Jêsus, là Đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra.

Công Vụ Các Sứ đồ 7:52 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 7:52 (VIE) »
Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của Đấng Công bình; và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết Đấng đó;

Công Vụ Các Sứ đồ 9:15 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 9:15 (VIE) »
Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên;

Công Vụ Các Sứ đồ 9:17 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 9:17 (VIE) »
A-na-nia bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jêsus nầy, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh.

Ða-ni-ên 2:23 VIE Bible Verse Image
Ða-ni-ên 2:23 (VIE) »
Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi! Tôi cảm ơn và ngợi khen Ngài, vì Ngài đã ban cho tôi sự khôn ngoan và quyền phép, và bây giờ Ngài đã khiến tôi biết điều chúng tôi cầu hỏi Ngài, mà tỏ cho chúng tôi biết việc của vua.

Xuất Hành 3:13 VIE Bible Verse Image
Xuất Hành 3:13 (VIE) »
Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao?

2 Các Vua 21:22 VIE Bible Verse Image
2 Các Vua 21:22 (VIE) »
Người lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, không đi theo con đường của Đức Giê-hô-va.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Acts 22:14 (ASV) »
King James Version (KJV)
Acts 22:14 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Acts 22:14 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Acts 22:14 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Acts 22:14 (WEB) »
French Bible (LSG)
Actes 22:14 (LSG) »
Portuguese Bible (BSL)
Atos 22:14 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Hechos 22:14 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Atti 22:14 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
使 徒 行 传 22:14 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
使 徒 行 傳 22:14 (CUVT) »
Russian Bible (RUSV)
Деяния 22:14 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Дії 22:14 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Apostolok 22:14 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Деяния 22:14 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
使徒行伝 22:14 (JPN) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »