Ða-ni-ên 1:19 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download Ða-ni-ên 1:19 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

Ða-ni-ên 1:19 VIE Mobile Phone Wallpaper - Vua nói chuyện cùng họ; và trong hết - Mobile Bible Verse Wallpaper

Ða-ni-ên 1:19 VIE

Vua nói chuyện cùng họ; và trong hết thảy bọn họ, không thấy ai bằng Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-sa-ria; vậy họ được đứng chầu trước mặt vua.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

Ða-ni-ên 1:19 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Ða-ni-ên 1:19 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to Ða-ni-ên 1:19 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Sáng Thế 41:46 VIE Bible Verse Image
Sáng Thế 41:46 (VIE) »
Vả, khi Giô-sép ra mắt Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, thì người đã ba mươi tuổi. Vậy, người từ tạ Pha-ra-ôn mà đi tuần khắp xứ Ê-díp-tô.

Châm Ngôn 22:29 VIE Bible Verse Image
Châm Ngôn 22:29 (VIE) »
Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu.

Ða-ni-ên 1:5 VIE Bible Verse Image
Ða-ni-ên 1:5 (VIE) »
Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy ba năm rồi, thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua.

1 Các Vua 17:1 VIE Bible Verse Image
1 Các Vua 17:1 (VIE) »
Ê-li ở Thi-sê-be, là một người trong bọn đã sang ngụ Ga-la-át, nói với A-háp rằng: Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa.

Giê-rê-mi-a 15:19 VIE Bible Verse Image
Giê-rê-mi-a 15:19 (VIE) »
Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu ngươi trở lại, thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta; nếu ngươi làm cho sự quí lìa khỏi sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng ta, chúng nó sẽ trở về cùng ngươi; nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
Daniel 1:19 (ASV) »
King James Version (KJV)
Daniel 1:19 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
Daniel 1:19 (GW) »
Berean Bible (BSB)
Daniel 1:19 (BSB) »
World English Bible (WEB)
Daniel 1:19 (WEB) »
French Bible (LSG)
Daniel 1:19 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
Daniel 1:19 (LUTH1912) »
Hebrew Bible (HEB)
דניאל 1:19 (HEB) »
Portuguese Bible (BSL)
Daniel 1:19 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
Daniel 1:19 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
Daniele 1:19 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
但 以 理 书 1:19 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
但 以 理 書 1:19 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
Danieli 1:19 (ALB) »
Swedish Bible (SV1917)
Daniel 1:19 (SV1917) »
Russian Bible (RUSV)
Даниил 1:19 (RUSV) »
Ukrainian Bible (UKR)
Даниїл 1:19 (UKR) »
Hungarian Bible (KAR)
Dániel 1:19 (KAR) »
Bulgarian Bible (BULG)
Данаил 1:19 (BULG) »
Japanese Bible (JPN)
ダニエル書 1:19 (JPN) »
Norwegian Bible (NORSK)
Daniel 1:19 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »