2 Cô-rinh-tô 11:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Cô-rinh-tô 11:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Cô-rinh-tô 11:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Oâi! Chớ chi anh em dung chịu sự rồ - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Cô-rinh-tô 11:1 VIE

Oâi! Chớ chi anh em dung chịu sự rồ dại của tôi một ít! Phải, anh em nên dung chịu.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Cô-rinh-tô 11:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

Additional Bible Verse Images

Picture 02 - 2 Cô-rinh-tô 11:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Oâi! Chớ chi anh em dung chịu sự rồ - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 03 - 2 Cô-rinh-tô 11:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Oâi! Chớ chi anh em dung chịu sự rồ - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 04 - 2 Cô-rinh-tô 11:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Oâi! Chớ chi anh em dung chịu sự rồ - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 05 - 2 Cô-rinh-tô 11:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Oâi! Chớ chi anh em dung chịu sự rồ - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 06 - 2 Cô-rinh-tô 11:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Oâi! Chớ chi anh em dung chịu sự rồ - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab
Picture 07 - 2 Cô-rinh-tô 11:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Oâi! Chớ chi anh em dung chịu sự rồ - Mobile Bible Verse Wallpaper
View New Tab

2 Cô-rinh-tô 11:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Cô-rinh-tô 11:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

2 Cô-rinh-tô 11:19 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 11:19 (VIE) »
Vì anh em là kẻ khôn ngoan lại vui mừng dung chịu kẻ dại dột.

2 Cô-rinh-tô 11:4 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 11:4 (VIE) »
Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin Lành khác với Tin Lành anh em đã được, thì anh em chắc dung chịu!

2 Cô-rinh-tô 5:13 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 5:13 (VIE) »
Vả, hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời; hoặc chúng tôi dè giữ, ấy là vì anh em.

2 Cô-rinh-tô 11:21 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 11:21 (VIE) »
Tôi làm hổ thẹn cho chúng tôi mà nói lời nầy, chúng tôi đã tỏ mình ra là yếu đuối. Nhưng, ví bằng có ai dám khoe mình về sự gì tôi nói như kẻ dại dột thì tôi cũng dám khoe mình.

2 Cô-rinh-tô 11:16 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 11:16 (VIE) »
Tôi lại nói rằng: chớ có ai xem tôi như kẻ dại dột; nếu vậy thì hãy nhận tôi như kẻ dại dột, hầu cho tôi cũng khoe mình ít nhiều.

1 Cô-rinh-tô 1:21 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 1:21 (VIE) »
Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy.

Dân Số 11:29 VIE Bible Verse Image
Dân Số 11:29 (VIE) »
Môi-se đáp rằng: Ngươi ganh cho ta chăng? Oâi! chớ chi cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban Thần của Ngài cho họ!

2 Cô-rinh-tô 12:11 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 12:11 (VIE) »
Tôi đã nên dại dột bởi anh em ép uổng tôi; lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải, vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào.

1 Cô-rinh-tô 3:18 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 3:18 (VIE) »
Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan;

1 Cô-rinh-tô 4:8 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 4:8 (VIE) »
Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi, anh em đã khởi sự cai trị; thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em!

1 Cô-rinh-tô 4:10 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 4:10 (VIE) »
Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ; chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ; anh em quí trọng, chúng tôi khinh hèn.

Công Vụ Các Sứ đồ 18:14 VIE Bible Verse Image
Công Vụ Các Sứ đồ 18:14 (VIE) »
Phao-lô vừa toan mở miệng trả lời, thì Ga-li-ôn nói cùng dân Giu-đa rằng: Hỡi người Giu-đa, giá như về nỗi trái phép hay tội lỗi gì, thì theo lẽ phải, ta nên nhịn nhục nghe các ngươi.

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 11:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 11:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 11:1 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 11:1 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 11:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 11:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 11:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 11:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 11:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 11:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 11:1 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 11:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 11:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »