2 Cô-rinh-tô 13:1 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Cô-rinh-tô 13:1 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Cô-rinh-tô 13:1 VIE Mobile Phone Wallpaper - Nầy là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Cô-rinh-tô 13:1 VIE

Nầy là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Cô-rinh-tô 13:1 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 Cô-rinh-tô 13:1 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Cô-rinh-tô 13:1 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

Ma-thi-ơ 18:16 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 18:16 (VIE) »
Ví bằng không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn.

Phục Truyền Luật Lệ 19:15 VIE Bible Verse Image
Phục Truyền Luật Lệ 19:15 (VIE) »
Chứng độc chiếc không đủ cớ định tội cho người nào, bất luận gian ác, tội lỗi nào mà người đã phạm; cứ theo lời của hai hay ba người chứng, thì sự mới định tội được.

Phục Truyền Luật Lệ 17:6 VIE Bible Verse Image
Phục Truyền Luật Lệ 17:6 (VIE) »
Cứ theo lời của hai hoặc ba người chứng mới xử tử kẻ đáng bị chết; nhưng cứ lời của một người chứng không đủ xử tử người.

Giăng 8:17 VIE Bible Verse Image
Giăng 8:17 (VIE) »
Vả, có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin:

2 Cô-rinh-tô 12:14 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 12:14 (VIE) »
Nầy là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy; thật, chẳng phải con cái nên chứa của quí cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn.

Dân Số 35:30 VIE Bible Verse Image
Dân Số 35:30 (VIE) »
Nếu ai giết một người nào, người ta sẽ cứ theo lời khai của những người chứng mà giết kẻ sát nhân; nhưng một người chứng không đủ cớ đặng giết ai.

1 Các Vua 21:10 VIE Bible Verse Image
1 Các Vua 21:10 (VIE) »
đoạn, hãy để trước mặt người hai kẻ gian phạm làm chứng cho người, mà rằng: Ngươi có rủa sả Đức Chúa Trời và vua. Kế, hãy dẫn người ra khỏi thành, ném đá cho chết đi.

Hê-bơ-rơ 10:28 VIE Bible Verse Image
Hê-bơ-rơ 10:28 (VIE) »
Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót,

1 Các Vua 21:13 VIE Bible Verse Image
1 Các Vua 21:13 (VIE) »
Bấy giờ, hai tên gian phạm đến ngồi trước mặt Na-bốt, và cáo gian người tại trước mặt dân sự, mà rằng: Na-bốt có rủa sả Đức Chúa Trời và vua. Đoạn, họ dẫn người ra khỏi thành, ném đá người chết.

Ma-thi-ơ 26:60 VIE Bible Verse Image
Ma-thi-ơ 26:60 (VIE) »
Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết, có hai người đến,

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 13:1 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 13:1 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 13:1 (GW) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 13:1 (WEB) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 13:1 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 13:1 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 13:1 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 13:1 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 13:1 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 13:1 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 13:1 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 13:1 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 13:1 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »