2 Cô-rinh-tô 3:2 VIE Phone Background Pictures

Best Christian iPhone Wallpaper with inspirational Bible quotes on beautiful images and backgrounds. Download 2 Cô-rinh-tô 3:2 VIE mobile wallpapers with Bible verse quotes and share with your friends and family on any social media platform. Bible verse pictures were created based on verses from the Vietnamese Bible (VIE). The Vietnamese Bible 1923 translation is available in the Public Domain, which means that the VIE Bible is not copyright. (Kinh Thánh: Tiếng Việt)

2 Cô-rinh-tô 3:2 VIE Mobile Phone Wallpaper - Aáy chính anh em là thơ gởi gắm của - Mobile Bible Verse Wallpaper

2 Cô-rinh-tô 3:2 VIE

Aáy chính anh em là thơ gởi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc.

View New Tab


Social Share Icons

Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp

2 Cô-rinh-tô 3:2 VIE Bible images with quotes are generated using nature scenery backgrounds and scenic photos.

2 Cô-rinh-tô 3:2 Bible Cross References

This cross-reference page section has been added with the hope of bringing in-depth meaning and understanding to the Scriptures. The cross references below can help identify similarities between Bible passages. The verses below have been identified in our system as verses related to 2 Cô-rinh-tô 3:2 VIE. Please click on any image below to navigate to that specific Bible verse page.

1 Cô-rinh-tô 9:1 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 9:1 (VIE) »
Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao?

Rô-ma 1:8 VIE Bible Verse Image
Rô-ma 1:8 (VIE) »
Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian.

Phi-líp 1:7 VIE Bible Verse Image
Phi-líp 1:7 (VIE) »
Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy, là phải lắm; vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo Tin Lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi.

1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:8 VIE Bible Verse Image
1 Thê-sa-lô-ni-ca 1:8 (VIE) »
Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa.

1 Cô-rinh-tô 3:10 VIE Bible Verse Image
1 Cô-rinh-tô 3:10 (VIE) »
Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó.

2 Cô-rinh-tô 7:3 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 7:3 (VIE) »
Tôi chẳng nói điều đó để buộc tội anh em; vì tôi đã nói rằng lòng chúng tôi thuộc về anh em, dầu sống hay chết cũng vậy.

2 Cô-rinh-tô 12:15 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 12:15 (VIE) »
Về phần tôi, tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm, mà cần phải bị anh em yêu tôi kém.

2 Cô-rinh-tô 11:11 VIE Bible Verse Image
2 Cô-rinh-tô 11:11 (VIE) »
Sao vậy? Vì tôi không yêu anh em chăng? Đã có Đức Chúa Trời biết!

Available Bible Translations

American Standard Version (ASV)
2 Corinthians 3:2 (ASV) »
King James Version (KJV)
2 Corinthians 3:2 (KJV) »
GOD’S WORD® (GW)
2 Corinthians 3:2 (GW) »
Berean Bible (BSB)
2 Corinthians 3:2 (BSB) »
World English Bible (WEB)
2 Corinthians 3:2 (WEB) »
French Bible (LSG)
2 Corinthiens 3:2 (LSG) »
German Bible (LUTH1912)
2 Korinther 3:2 (LUTH1912) »
Portuguese Bible (BSL)
2 Coríntios 3:2 (BSL) »
Spanish Bible (RVA)
2 Corintios 3:2 (RVA) »
Italian Bible (RIV)
2 Corinzi 3:2 (RIV) »
Chinese Simplified (CUVS)
哥 林 多 后 书 3:2 (CUVS) »
Chinese Traditional (CUVT)
歌 林 多 後 書 3:2 (CUVT) »
Albanian Bible (ALB)
2 Korintasve 3:2 (ALB) »
Hungarian Bible (KAR)
2 Korinthus 3:2 (KAR) »
Norwegian Bible (NORSK)
2 Korinter 3:2 (NORSK) »

VIE Bible Book Selection List

View full list of VIE Bible Books and Chapters

Popular Bible Verses by Topic

Searching for the most powerful Bible verses? We offer beautiful, inspirational Bible verse pictures and images by topic. Choose from popular Bible verse topics. Select any popular Bible topic below or you can view the complete list: Bible Verse Pictures by Topic

Abundance Blessed Comfort Courage Enemies Eternal Life Fear God Grace Heart Help Hope Jesus Joy Life Light Longsuffering Love Patience Peace Power Purpose Redeemer Salvation Sanctification Strength Temptation Trust Unrighteousness Word

View All Bible Topics »